Ansvar

Vård och omsorg står inför stora utmaningar i framtiden.
De gamla blir fler och lever allt längre – samtidigt som de i arbetsför ålder blir allt färre.
För att kunna garantera en trygg äldreomsorg, med den höga kvalitet som vi alla förväntar oss, måste vissa grundförutsättningar uppfyllas. Policys och riktlinjer beskriver hur arbetet skall utföras, men det behövs också personal som kan utföra arbetet.

Att rekrytera personal är svårt redan nu. Ytterligare en utmaning är att behålla den personal som rekryteras.
Genom att förändra arbetsmetoder och rutiner kan trenden vändas. När digitala resurser sköter viss tillsyn, frigörs tid för personalen som kan användas till mer kvalificerad omsorg.

Kontroll över det faktiska behovet och arbetsklimatet på enskilda arbetsplatser ger bättre möjligheter att anpassa resursfördelningen. Det bidrar dessutom till en bättre kommunikation mellan arbetslagen och en bättre förståelse för arbetsinsatserna över dygnets alla timmar, för all personal.
Ett gott arbetsklimat med mindre stress, gör arbetsplatsen mer attraktiv och minskar sjukskrivningarna. Den som trivs med sitt arbete, slutar inte för att göra något annat.

SÄNGSOR är en självklar del av framtidens vård och omsorg.