Ansvar

Vård och omsorg står inför stora utmaningar i framtiden.
De gamla blir fler och lever allt längre, samtidigt som de i arbetsför ålder blir allt färre.
För att kunna garantera en trygg äldreomsorg med hög kvalitet, måste vissa grundförutsättningar uppfyllas.
Policys och riktlinjer beskriver hur arbetet skall utföras, men det behövs också personal som kan utföra arbetet.

Att rekrytera personal är svårt redan nu. Ytterligare en utmaning är att behålla den personal som redan finns i verksamheten.
Att förändra arbetsmetoder och rutiner kan locka fler att söka jobb – och fler att stanna kvar.
När digitala resurser sköter viss tillsyn, frigörs tid för personalen som kan användas till mer kvalificerad omsorg.

Kontroll över det faktiska behoven på enskilda arbetsplatser ger en bättre möjligheter att anpassa resursfördelningen. Det bidrar också till en bättre kommunikation mellan arbetslagen och en förståelse för hur arbetsinsatserna bör fördelas över dygnets alla timmar.
Ett gott arbetsklimat med mindre stress göra arbetsplatsen attraktiv.
Den som trivs med sitt arbete, slutar inte för att göra något annat.

SÄNGSOR är en självklar del av framtidens vård och omsorg.

I vår informationsbroschyr kan du läsa mer om SÄNGSOR